The Genealogy Page of Jorge Heredia and Heleen Sittig

Frederik Polak

____ - ____

Family 1 : Sara Saul
  • MARRIAGE: ABT 1774
  1. +Levie Frederik Polak
  2. +Mordechai Victor Polak