The Genealogy Page of Jorge Heredia and Heleen Sittig

Josefa Arias Larrea

____ - 1888

  • DEATH: 1888, Lima
Family 1 : Pedro Yrigoyen Loyola
  1. +Jesús Yrigoyen Arias
  2. +Manuela Yrigoyen Arias
  3. +Petronila Yrigoyen Arias
  4. +Manuel Yrigoyen Arias