The Genealogy Page of Jorge Heredia and Heleen Sittig

Gorka

____ - ____

Family 1 : Siemomys Lestka
  1. +Miezko Siemomysa
  2. +Adelajda Siemomysa