The Genealogy Page of Jorge Heredia and Heleen Sittig

Adolph Katz

____ - ____

Family 1 : Henrietta Aron
  • MARRIAGE: 16 Nov 1930, New York City, USA
  1. +Leon Katz
  2. +Carole Joyce Katz