The Genealogy Page of Jorge Heredia and Heleen Sittig

Sara Nathan Prins

[4036]

1778 - ____

  • BIRTH: 1778, Amsterdam
Family 1 : Salomon Eliazar Juda Pinto
  • MARRIAGE: 1802, Amsterdam
  1. +Rachel Salomon Pinto
  2. +Levie Eliazer Pinto

[4036]
Daughter of Nathan Tobias Prins and Vrouwtje Joseph Bokkie.
Granddaughter of Tobias Aron Prins.