The Genealogy Page of Jorge Heredia and Heleen Sittig

Armando Alcorta Alvez

____ - ____

Family 1 : Martha Emilia Guillermina Thomann Ugarte
  1.  Emilio Armando Alcorta Thomann